Urządzenia BRD pełnią różne funkcje. Mogą np. wskazywać pikietaż drogi, ostrzegać przed obiektami znajdującymi się w skrajni drogi lub zabezpieczać roboty drogowe – najogólniej mówiąc, zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – zarówno pieszych, poruszających się na rowerze, jak i kierowców samochodów. Jakie urządzenia BRD stosuje się dla zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystów?

Urządzenia BRD – infrastruktura pieszo-rowerowa

Do zabezpieczania powierzchni przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów stosuje się:

 • balustrady, poręcze i barieroporęcze;
 • ogrodzenia segmentowe i łańcuchowe;
 • kładki dla pieszych;
 • słupki metalowe lub słupki z tworzywa sztucznego (w formie prostej lub ozdobnej).

Wymienione urządzenia stosuje się w celu wyeliminowania lub ograniczenia niebezpieczeństwa, na jakie narażony jest pieszy lub rowerzysta korzystający z drogi oraz obiektów przy niej położonych.  Zasadniczo wykonywane są z betonu lub metalu, jednak dopuszcza się również urządzenia naturalne, np. gęste żywopłoty.

Urządzenia BRD poprawiające bezpieczeństwo na drodze pieszych i rowerzystów stosuje się m.in.:

 • na wszystkich drogach oraz w ich obrębie,
 • na większości obiektów leżących w ciągu tych dróg;
 • na kładkach dla pieszych;
 • w ciągach pieszych oddzielonych od jezdni;
 • przy ścieżkach rowerowych przebiegających przez obiekty inżynierskie.

Balustrady, poręcze, barieroporęcze

Tego rodzaju infrastruktura dla pieszych i rowerzystów zabezpiecza przed upadkiem z wysokości. Balustrady i poręcze stosowane są, jeśli powierzchnia, po której odbywa się ruch, położona jest powyżej 0,5 m od poziomu terenu.

Balustrady U-11 umieszcza się:

 • na obiektach mostowych, na których dopuszczony jest ruch pieszych;
 • na przepustach bez barier – jeżeli różnica wysokości pomiędzy poziomem pobocza a poziomem cieku przekracza 1,8 m;
 • na schodach z nasypów lub pochylniach;
 • w otoczeniu wejść i wjazdów do podziemia, znajdujących się w strefie ruchu pieszego;
 • w innych przypadkach – jeżeli zachodzi potrzeba ochrony pieszego przed spadnięciem lub upadkiem.

Barierki ochronne dla pieszych

Dla zabezpieczenia ruchu pieszych przy zejściach do przejść podziemnych lub pochylniach położonych przy ścianach stosuje się poręcze przymocowane do ścian. Do urządzeń BRD zaliczają się również barieroporęcze. Stosowane są w sytuacji, gdy nie ma możliwości oddzielnego stosowania barier i balustrad, a konieczne jest zabezpieczenie ruchu pieszego i kołowego.

Ogrodzenia łańcuchowe i segmentowe U-12

Oprócz barierek dla zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystów stosuje się ogrodzenia U-12. Mowa tutaj m.in. o konstrukcjach tego rodzaju – https://www.znakowo.pl/barierki-chodnikowe/.

Ogrodzenia stosuje się w celu ochrony pieszych:

 • oddzielenia ich od jezdni;
 • uniemożliwienia im przekraczania w miejscach niedozwolonych;
 • skanalizowania ruchu pieszych.

Rodzaje ogrodzeń:

 • segmentowe U-12a (występujące w postaci ram z prętami, siatkami, przezroczystymi płytami itp.);
 • łańcuchowe U-12b (występujące w postaci słupków połączonych łańcuchami).

Ogrodzenia segmentowe (barwy szarej lub żółtej) mierzą od 0,8 do 1,2 m. Jeśli ogrodzenie może zmniejszyć widoczność kierującym pojazdami, np. w obrębie skrzyżowań, należy stosować niższe ogrodzenia. Można je umieszczać:

 • obok jezdni,
 • na chodnikach,
 • na krawędziach pobocza,
 • na pasie dzielącym jezdnie,
 • na wysepkach przystanków tramwajowych od strony jezdni – dla ogrodzenia torowiska  tramwajowego.

Ogrodzenia łańcuchowe to słupki połączone łańcuchami. Wysokość słupków powinna wynosić 1,10 m, ich rozstaw – 1,5 m lub 2 m, a strzałka ugięcia łańcucha – do 0,10 m. Tego rodzaju ogrodzenia stosuje się:

 • wzdłuż dróg (ulic), głównie w miastach o dużym ruchu pieszych,
 • w obrębie skrzyżowań, na których ze względów bezpieczeństwa pieszych należy skierować na wyznaczone przejścia.

Słupki w ogrodzeniach U-12b powinny być pomalowane w biało-czerwone pasy o wysokości 25 cm (z pierwszym pasem białym, wyjątkowo szarym), natomiast łańcuchy powinny być koloru biało-czerwonego (w odcinkach po 25 cm) lub szare.

Słupki blokujące U-12c

Słupki blokujące barwy biało-czerwonej mogą być wykonane z metalu, drewna lub tworzyw sztucznych. Ich wysokość powinna wynosić od 0,6 do 0,8 m. Dopuszczalne jest stosowanie słupków U-12c w formie ozdobnej, dostosowanej do architektury otoczenia, i w barwach innych niż biało-czerwone.

Słupki stosuje się, aby uniemożliwić wjazd pojazdów na chodniki lub ciągi piesze.